ขอแสดงความยินดี กับผลงานที่ได้ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่2

Oral Presentation
 • ระยะเวลานำเสนอผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที)
Poster Presentation
 • ขนาดของโปสเตอร์ กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ)
 • ผู้นำเสนอสามารถจัดทำโปสเตอร์ และนำโปสเตอร์ของท่านมาติดตั้ง ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น.

ผลงานที่ผ่านที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้
  1. แจ้งรายชื่อผู้นำเสนอ
  2. จัดส่งบทคัดย่อของผลงานในรูปแบบไฟล์ word 
  มาที่ email : tqed2020@gmail.com ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562  เพื่อจัดทำ Proceeding
  3.หากท่านยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ให้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  • Oral Presentation ยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 4,000 บาท (สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ผลงาน)
  • Poster Presentation ชำระค่าธรรมเนียม 50% จำนวน 2,000 บาท (สำหรับ 1ท่าน ต่อ 1 ผลงาน)

  **หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ tqed2020@gmail.com

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการพิจารณา
กลไกการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ดร. เพชร สัจจชลพันธ์, ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล, บุญธิดา สุวัชระกุลธร และคณะทำงานเ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล Oral Presentation
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ร่วมกับ Guide to AUN-QA Assessment at Program Level v.3.0 ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Oral Presentation
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ และนางสาวกิตติยา เยือกเย็น กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Oral Presentation
AACSB ACCREDITATION AT THE COLLEGE OF MANAGEMENT, MAHIDOL UNIVERSITY (CMMU) ดร. เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนรับรองและประกันคุณภาพ) Oral Presentation
บทเรียนจากการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยสถาบันวิชาชีพด้านห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และ อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Oral Presentation
การมัดใจลูกค้าด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กฤติกา สุนทร และ ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Oral Presentation
Assessment of Student Learning Outcome for Assurance of Learning at Business Division Mahidol University International College ผศ. ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ภาคบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Oral Presentation
การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ Outcome-Based Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2558 – 2562 นางสาวกัทลี คุรุกุล และนางสาวบุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Oral Presentation
ความท้าทายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาข้ามพรมแดนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Oral Presentation
แนวทางการสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย นางสาววราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย และ ผู้ช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Oral Presentation
การขับเคลื่อน EdPEx ในสภาวะการณ์ที่ระดับการพัฒนาและความพร้อมของส่วนงานมีความแตกต่างกัน: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ Oral Presentation
กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี โรสนานี แวหะยี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oral Presentation
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลักษิกา ปรีดาวัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี Poster Presentation
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิษณุ โชโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี Poster Presentation
การศึกษาความผูกพันของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 นางสาวมณัษนันท์ มัคคะรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Poster Presentation
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของทักษะในศตวรรษที่ 21 พรทิพย์ เรืองธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Poster Presentation
จิตสำนึกในการให้บริการและประสิทธิผลการสื่อสารธุรการคดีของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเบตง นางสาวศิริวรรณ สุขอนันต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Poster Presentation
การพัฒนารูปแบบงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ และนายปิยะณัฐ พรมสาร กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Poster Presentation
ระดับความผูกพันและปัจจัยที่มีต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางอังสนา จินดา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Poster Presentation
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวไกลด้วยข้อมูล (Khon Kaen University Library Transformation by Fact) นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ และนางสาวเมธยา เสามะลี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น Poster Presentation
การรับรู้และความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560-2561 ทิพวรรณ เดชสม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ Poster Presentation
การกำกับและติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ.2560 - 2561 มัทรี วรรณชัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ Poster Presentation