Timestamp Registration ID คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด/ สถาบัน สถานะ
1 2019-11-20 08:35:51 PAT-1 นาย รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
2 2019-11-20 08:38:56 PAT-2 นางสาว วารุณี หมื่นยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
3 2019-11-20 08:40:45 PAT-3 นางสาว อภิชญา รัญดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
4 2019-11-20 09:59:37 PAT-4 นาย ศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกเลิก
5 2019-11-20 10:03:05 PAT-5 นาย ศาสตราจารย์วันวิสา ชุติธรพงษ์ ชุติธรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกเลิก
6 2019-11-20 11:11:11 PAT-6 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลยา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จ
7 2019-11-20 11:22:29 PAT-7 นาย รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
8 2019-11-20 14:23:33 PAT-8 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพและการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
9 2019-11-20 14:34:59 PAT-9 นาง อภิษฎา พิษสุวรรณ์ ธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
10 2019-11-20 14:37:10 PAT-10 นางสาว ช่อเอื้อง อินเลี้ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
11 2019-11-20 14:41:09 PAT-11 นางสาว พอทรัพย์ ลำจวน นักวิชาการอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
12 2019-11-20 14:43:06 PAT-12 นางสาว ชาลิสา วงค์สายะ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
13 2019-11-20 14:58:20 PAT-13 นางสาว วีณา คันฉ้อง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
14 2019-11-20 15:12:50 PAT-14 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพมาส ชิณวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
15 2019-11-21 09:47:55 PAT-15 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
16 2019-11-21 10:06:47 PAT-16 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี วิรุฬห์พานิช หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
17 2019-11-21 10:15:00 PAT-17 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ดำเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
18 2019-11-22 13:42:37 PAT-18 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
19 2019-11-22 13:44:24 PAT-19 นาง สุนัทณี แสงแจ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำเร็จ
20 2019-11-24 13:27:48 ABS-20 นาย วิษณุ โชโต นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำเร็จ
21 2019-11-24 13:29:52 ABS-21 นางสาว ลักษิกา ปรีดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี สำเร็จ
22 2019-11-25 13:50:01 PAT-22 นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
23 2019-11-25 13:52:41 PAT-23 นางสาว เกษร ลาดเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
24 2019-11-25 13:56:29 PAT-24 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรอุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จ
25 -25
26 2019-11-26 10:28:08 PAT-26 นางสาว สุธิกา วาระหัส นักวิชาการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
27 2019-11-26 10:31:34 PAT-27 นาย ซอลีฮีน เจะเลาะ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
28 2019-11-26 10:36:01 PAT-28 นางสาว ยาสมิน ซัตตาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
29 2019-11-26 10:38:04 PAT-29 นาย นัจมีย์ หมัดหมาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
30 2019-11-26 10:39:47 PAT-30 นาย ไพซอล ดาโอ๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
31 2019-11-26 11:51:04 ABS-31 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำเร็จ
32 2019-11-26 11:53:15 ABS-32 นางสาว ทิพวรรณ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำเร็จ
33 2019-11-26 15:31:50 PAT-33 นาย กวินทร์ วิชาลัย ผอ.กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รอการชำระเงิน
34 2019-11-26 15:47:02 ABS-34 นาย รองศาสตรจารย์สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำเร็จ
35 2019-11-27 00:56:33 PAT-35 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำเร็จ
36 2019-11-27 10:35:28 PAT-36 นาย จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำเร็จ
37 2019-11-27 10:37:23 PAT-37 นางสาว ผ่องพรรณ พัวพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
38 2019-11-27 10:42:21 PAT-38 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุตา แซ่เจีย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำเร็จ
39 2019-11-27 10:50:07 PAT-39 นางสาว ณัฐวดี ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
40 2019-11-27 11:21:50 PAT-40 นาง ศิริพร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รอการชำระเงิน
41 2019-11-27 16:03:35 PAT-41 นางสาว อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
42 2019-11-27 16:26:43 PAT-42 นางสาว เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
43 2019-11-28 10:14:19 PAT-43 นาย สุวรรณ์ เสาแก้ว นักวิชาการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำเร็จ
44 2019-11-28 10:17:05 PAT-44 นาง สุดารัตน์ สุขานุยุทธ์ ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำเร็จ
45 2019-11-28 10:17:19 PAT-45 นาง สุดารัตน์ สุขานุยุทธ์ ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รอการชำระเงิน
46 2019-11-29 15:06:47 ABS-46 นางสาว บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รอดำเนินการ
47 2019-12-02 15:40:55 PAT-47 นาย สมชาย โอตป์ฉิมพลี นักวิชาการอุดมศึกษา กองอาคารสถานที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำเร็จ
48 2019-12-02 21:16:22 PAT-48 นาย อาจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
49 2019-12-03 09:43:06 PAT-49 นาย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
50 2019-12-03 10:00:14 PAT-50 นาง เนาวรัตน์ จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
51 2019-12-03 10:01:55 PAT-51 นางสาว นงลักษณ์ เชาวนเมธากุล ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
52 2019-12-03 12:04:48 PAT-52 นาย รองศาสตราจารย์​ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดี​ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​พะเยา​ สำเร็จ
53 2019-12-03 16:27:43 PAT-53 นางสาว รองศาสตราจารย์นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
54 2019-12-04 08:16:12 PAT-54 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอดำเนินการ
55 2019-12-04 09:20:45 PAT-55 นางสาว สนธยาพร พรจินดา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
56 2019-12-04 09:23:54 PAT-56 นาย วิบูลย์ คงดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจวินิจฉัยองค์กร สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
57 2019-12-04 09:25:45 PAT-57 นางสาว นฤมล อ่อนภิรมย์ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
58 2019-12-04 10:56:52 ABS-58 นางสาว รศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอการชำระเงิน
59 2019-12-04 14:16:56 PAT-59 นางสาว รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
60 2019-12-04 14:19:00 PAT-60 นาง สุชาฎา คล้ายมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
61 2019-12-04 14:20:47 PAT-61 นางสาว -อรสา กลีบกลาง นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
62 2019-12-04 14:22:14 PAT-62 นาง -วรรณา ธนานุภาพไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
63 2019-12-04 15:13:49 PAT-63 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำเร็จ
64 2019-12-05 21:34:49 ABS-64 นาย อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดี(รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
65 2019-12-06 09:40:08 PAT-65 นางสาว เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ Assistant Dean for Quality Assurance and Human Development มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา รอการชำระเงิน
66 2019-12-06 09:43:36 PAT-66 นาง ชนัญชิดา ขวัญถาวร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำเร็จ
67 2019-12-06 11:24:53 ABS-67 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
68 2019-12-07 19:54:46 ABS-68 นางสาว นางสาวศิริวรรณ สุขอนันต์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ รอการชำระเงิน
69 2019-12-09 10:20:34 PAT-69 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
70 2019-12-09 10:21:05 PAT-70 นาย เกรียงไกร แก้วหลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
71 2019-12-09 10:26:25 PAT-71 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐชาติ ทัศนัย อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
72 2019-12-09 10:27:19 PAT-72 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
73 2019-12-09 10:27:24 PAT-73 นางสาว ศิริวรรณ สุขแซว หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
74 2019-12-09 10:27:47 PAT-74 นาย ปรัชญพัชร วันอุทา อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
75 2019-12-09 10:39:44 PAT-75 นาย ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จ
76 2019-12-09 11:12:34 PAT-76 นาง ศิริพร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำเร็จ
77 2019-12-09 16:28:38 PAT-77 นางสาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
78 2019-12-09 16:32:02 PAT-78 นางสาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ฐิติวรรณ โยธาทัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จ
79 2019-12-11 10:32:36 PAT-79 นางสาว ศศิญา สุทธสุวรรณ นักพัฒนาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
80 2019-12-11 10:37:38 PAT-80 นาย ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
81 2019-12-11 16:54:10 ABS-81 นาย ประสาท จูมพล ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
82 2019-12-11 16:56:55 ABS-82 นางสาว รัชณู นพเกล้า เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
83 2019-12-11 16:59:51 ABS-83 นางสาว อิงอร ยิ้มมุก เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
84 2019-12-11 18:22:29 PAT-84 นางสาว นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี นักบริหารงานทั่วไป - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รอการชำระเงิน
85 2019-12-11 18:26:11 PAT-85 นาย -นพดล บุญเดช นักวิชาการประกันคุณภาพ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำเร็จ
86 2019-12-11 18:36:48 PAT-86 นาย -ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำเร็จ
87 2019-12-11 18:38:52 PAT-87 นาย -ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รอการชำระเงิน
88 2019-12-12 10:51:38 ABS-88 นางสาว วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
89 2019-12-12 10:52:58 ABS-89 นาง -สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
90 2019-12-12 10:54:30 ABS-90 นางสาว กัทลี คุรุกุล รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
91 2019-12-12 10:55:54 ABS-91 นาย ดร.เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
92 2019-12-12 10:57:00 ABS-92 นาย อ.ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
93 2019-12-12 10:58:11 ABS-93 นางสาว ผศ.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
94 2019-12-12 11:33:30 PAT-94 นาง นภาพร พงศ์อินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
95 2019-12-12 15:27:47 ABS-95 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
96 2019-12-12 15:30:53 PAT-96 นางสาว เมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
97 2019-12-13 13:23:08 PAT-97 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา ชัชเวช หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
98 2019-12-13 13:26:31 ABS-98 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
99 2019-12-13 13:31:09 ABS-99 นางสาว กฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
100 2019-12-13 14:59:06 PAT-100 นางสาว -ศิริวิมล ง้าวทอง นักบริหารงานทั่วไป โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ(มีเดีย) มจธ สำเร็จ
101 2019-12-13 16:09:10 PAT-101 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ รังสาดทอง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จ
102 2019-12-13 16:31:37 PAT-102 นางสาว ดร.ธนวรรณ สร้อยมาลา อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
103 2019-12-14 09:33:30 PAT-103 นางสาว ปุญชิดา แสนพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
104 2019-12-16 09:23:24 PAT-104 นาย จิรเมธ รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
105 2019-12-16 09:52:17 PAT-105 นางสาว อาจารย์เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ Assistant Dean for Quality Assurance and Human Development คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ สำเร็จ
106 2019-12-16 11:29:12 PAT-106 นางสาว มหัทธนา คลังสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จ
107 2019-12-16 19:09:41 PAT-107 นางสาว -นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี นักบริหารงานทั่วไป - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำเร็จ
108 2019-12-16 19:10:55 PAT-108 นาย -สมประสงค์ ยุนกระโทก นักวิชาการประกันคุณภาพ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำเร็จ
109 2019-12-16 19:12:14 PAT-109 นาย -ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำเร็จ
110 2019-12-16 19:13:38 PAT-110 นาย -นพดล บุญเดช นักวิชาการประกันคุณภาพ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รอการชำระเงิน
111 2019-12-17 10:43:21 PAT-111 นางสาว รองศาสตราจารย์กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
112 2019-12-17 13:40:34 PAT-112 นาง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รอดำเนินการ
113 2019-12-17 13:50:16 PAT-113 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำเร็จ
114 2019-12-17 13:54:40 PAT-114 นาย นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำเร็จ
115 2019-12-17 15:55:16 PAT-115 นาง ลัดดาวรรณ พุ่มแตง นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จ
116 2019-12-17 16:00:44 PAT-116 นางสาว พัชราภรณ์ ดีกัง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอดำเนินการ
117 2019-12-17 16:01:21 PAT-117 นางสาว สินีนาฏ พุ่มสอาด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จ
118 2019-12-17 16:02:08 PAT-118 นางสาว ปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
119 2019-12-17 16:02:54 PAT-119 นางสาว พัชราภรณ์ ดีกัง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
120 2019-12-17 16:06:21 PAT-120 นางสาว -สุประวีณ์ บวรวิศวยศ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
121 2019-12-17 16:13:26 PAT-121 นาย -วัชนันต์ ผิวขำ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
122 2019-12-17 16:16:31 PAT-122 นาย ธีรพล บรรเทิงสุข นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
123 2019-12-17 16:50:23 PAT-123 นาง -พรนิภา ถาวะโร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
124 2019-12-17 23:12:15 PAT-124 นางสาว -จิรภา พฤกษ์พาดี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอการชำระเงิน
125 2019-12-18 08:43:00 PAT-125 นางสาว ศิริขวัญ ญาณปัญญา นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
126 2019-12-18 09:17:49 PAT-126 นางสาว พัชรา รุ่งสันเทียะ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
127 2019-12-18 09:52:43 PAT-127 นาย รองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
128 2019-12-18 10:24:59 PAT-128 นางสาว -พนารี สายพัฒนะ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
129 2019-12-18 10:56:56 PAT-129 นาง รังรอง รัตนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
130 2019-12-18 10:59:01 PAT-130 นาง ศิวลี พานเยือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
131 2019-12-18 11:00:30 PAT-131 นาง พัชรี พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
132 2019-12-18 11:49:14 PAT-132 นางสาว ขนิษฐา สินสงวน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
133 2019-12-19 02:09:45 ABS-133 นางสาว ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง อาจารย์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
134 2019-12-19 10:12:19 PAT-134 นางสาว ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล อาจารย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ(มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบ สำเร็จ
135 2019-12-19 10:13:50 PAT-135 นาย ดร.ภาณุ เเสง-ชูโต อาจารย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ(มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบ มจธ สำเร็จ
136 2019-12-19 10:14:49 PAT-136 นางสาว ดวงดาว ตุลาพิทักษ์ อาจารย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ(มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบ มจธ สำเร็จ
137 2019-12-19 10:15:09 PAT-137 นางสาว ประภาพร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอะิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำเร็จ
138 2019-12-19 14:28:59 PAT-138 นางสาว เปรมสินี คำทัปน์ ประธานหลักสูตรจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
139 2019-12-19 14:48:11 PAT-139 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
140 2019-12-19 14:54:02 PAT-140 นาง ศิริพร คำนอก นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
141 2019-12-19 14:57:22 PAT-141 นางสาว อรอุมา ศึกษา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
142 2019-12-19 15:31:19 PAT-142 นาง อภิญญา เทพสถิตย์ พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จ
143 2019-12-19 15:32:03 PAT-143 นางสาว ธิดารัตน์ ดีวงศ์สาย พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จ
144 2019-12-19 16:02:51 PAT-144 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ทองสุข หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
145 2019-12-19 20:09:16 PAT-145 นางสาว เอมีล่า แวอีซอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
146 2019-12-19 20:20:24 PAT-146 นางสาว ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรี ประธานหลักสูตรยุโรปศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
147 2019-12-19 20:26:18 PAT-147 นางสาว อาจารย์ศิริขวัญ ไผทรักษ์ หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ภูเก็ต สำเร็จ
148 2019-12-19 20:45:01 PAT-148 นางสาว -สุรีรัตน์ จิตตเสถียร หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
149 2019-12-19 22:27:15 PAT-149 นางสาว ผศ.ดร. พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ภูเก็ต สำเร็จ
150 2019-12-19 22:31:26 PAT-150 นาย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
151 2019-12-19 22:36:37 PAT-151 นาย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
152 2019-12-19 22:42:40 PAT-152 นาย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
153 2019-12-19 22:46:22 PAT-153 นางสาว ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
154 2019-12-19 22:55:47 PAT-154 นาย ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
155 2019-12-19 23:02:40 PAT-155 นาย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
156 2019-12-20 09:14:55 PAT-156 นาง ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
157 2019-12-20 09:16:43 PAT-157 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
158 2019-12-20 09:18:21 PAT-158 นาย อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
159 2019-12-20 09:20:21 PAT-159 นาง หฤทัย เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
160 2019-12-20 09:22:04 PAT-160 นางสาว กิตติยา เยือกเย็น รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพองค์กร กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
161 2019-12-20 09:23:59 PAT-161 นาย ปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
162 2019-12-20 09:25:23 PAT-162 นางสาว บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
163 2019-12-20 10:41:47 PAT-163 นางสาว ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอการชำระเงิน
164 2019-12-20 11:20:07 PAT-164 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
165 2019-12-20 11:22:44 PAT-165 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
166 2019-12-20 11:53:14 ABS-166 นางสาว -มณัษนันท์ มัคคะรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
167 2019-12-20 11:55:31 ABS-167 นางสาว -สุวารี เขียวคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
168 2019-12-20 11:59:04 PAT-168 นาย มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำเร็จ
169 2019-12-20 11:59:38 ABS-169 นาง -มัทรี วรรณชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
170 2019-12-20 12:55:21 ABS-170 นางสาว -อรนุช หาทองคำ พนักงานธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
171 2019-12-20 13:42:16 PAT-171 นางสาว รัตนา เสนานุช นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ส่วนรับรองและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
172 2019-12-20 14:01:55 PAT-172 นาย ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
173 2019-12-20 14:10:44 PAT-173 นางสาว -ดาวใจ ศรีจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
174 2019-12-20 14:19:49 PAT-174 นางสาว -สุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
175 2019-12-20 14:26:58 PAT-175 นาย -พิเนษฐ์ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จ
176 2019-12-20 14:58:50 PAT-176 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำเร็จ
177 2019-12-20 14:59:57 PAT-177 นางสาว จุฑามาศ โชติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวินิจฉัยองค์กรและพัฒนาระบบงาน สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ
178 2019-12-20 15:17:28 PAT-178 นาง ธนพร สังข์ประเสริฐ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอดำเนินการ
179 2019-12-20 15:18:37 PAT-179 นาง ธนพร สังข์ประเสริฐ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำเร็จ
180 2019-12-20 15:23:40 ABS-180 นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร รักษาการหัวหน้างานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
181 2019-12-20 16:19:42 ABS-181 นาง -อังสนา จินดา นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
182 2019-12-20 17:55:25 ABS-182 นางสาว วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จ
183 2019-12-21 07:45:11 ABS-183 นาย ดร.ธีทัต ชวิศจินดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำเร็จ
184 2019-12-23 09:59:25 PAT-184 นาง วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอการชำระเงิน
185 2019-12-23 10:03:56 PAT-185 นาง สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอการชำระเงิน
186 2019-12-25 09:25:40 PAT-186 นาย ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จ
187 2019-12-25 09:38:29 PAT-187 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ หัวหน้าสาขาการจัดการการบริการและธุรกิจ (นานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
188 2019-12-25 10:55:55 ABS-188 นางสาว โรสนานี แวหะยี นักวิชาการอุดมศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
189 2019-12-25 14:59:20 PAT-189 นางสาว รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
190 2019-12-25 15:52:37 PAT-190 นางสาว รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ตรวจประเมิน ม ขอนแก่น) สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
191 2019-12-25 16:04:32 PAT-191 นาง ผศ.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
192 2019-12-25 16:10:23 PAT-192 นาย กฤตภาส ขวัญยืน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
193 2019-12-25 16:16:12 PAT-193 นางสาว ผศ ดร กุลดา เพ็ชรวรุณ หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
194 2019-12-25 16:54:47 PAT-194 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
195 2019-12-25 19:39:50 PAT-195 นาง รองศาสตราจารย์วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จ
196 2019-12-25 23:14:54 PAT-196 นางสาว รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จ
197 2019-12-26 11:42:34 PAT-197 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารินต์ณัฏ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
198 2019-12-26 13:45:37 PAT-198 นางสาว -จิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
199 2019-12-26 14:42:27 PAT-199 นาง ชุลีพร หีตอักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สำเร็จ
200 2019-12-26 14:47:40 PAT-200 นาง จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สำเร็จ
201 2019-12-27 17:05:45 PAT-201 นาย นายเจริญพร แก้วละเอียด นักวิชาการศึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
202 2019-12-30 09:07:36 PAT-202 นางสาว วรัญญู พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จ
203 2019-12-30 11:37:30 PAT-203 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำเร็จ
204 2019-12-30 12:41:36 PAT-204 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอฮานิ เจะอาแซ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
205 2019-12-30 20:47:38 PAT-205 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
206 2019-12-31 08:26:11 PAT-206 นาง ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จ
207 2019-12-31 15:59:33 PAT-207 นาย ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน หน.ภาควิชาปาราสิตวิทยา/หน.สำนักงานประกันคุณภาพ ภาควิชาปาราสิตวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รอการชำระเงิน
208 2019-12-31 16:24:55 PAT-208 นางสาว พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รอการชำระเงิน
209 2020-01-02 11:15:59 PAT-209 นาย ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จ
210 -210
211 2020-01-03 14:08:55 PAT-211 นาย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี สำเร็จ
212 2020-01-03 14:16:46 PAT-212 นาย สมชาติ พนาเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารการศึกษา สำเร็จ
213 2020-01-03 14:21:38 PAT-213 นาย ชานน ศรีบูรพาภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารการศึกษา สำเร็จ
214 2020-01-07 14:53:50 PAT-214 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จ
215 2020-01-07 14:55:41 PAT-215 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จ
216 2020-01-08 11:50:21 ABS-216 นาง เครือมาส แก้วทอน นักวิชาการอุดมศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี สำเร็จ
217 2020-01-08 13:46:08 PAT-217 นางสาว รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
218 2020-01-08 13:50:08 PAT-218 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
219 2020-01-08 13:51:39 PAT-219 นาย อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
220 2020-01-08 13:53:12 PAT-220 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จ
221 2020-01-09 10:19:01 PAT-221 นางสาว ปวีณา สุดเดช ผู้ช่วยอาจารย์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
222 2020-01-09 10:27:47 PAT-222 นางสาว ศิรินทิพย์ แก้วทิพย์ ผู้ช่วยอาจารย์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จ
223 2020-01-09 15:31:46 PAT-223 นาย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน คลัง และพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
224 2020-01-09 15:35:04 PAT-224 นางสาว เจนวดี หิรัญรัตน์ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
225 2020-01-13 13:19:32 PAT-225 นาง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ
226 2020-01-13 18:04:52 PAT-226 นางสาว ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ อาจารย์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
227 2020-01-13 18:05:38 PAT-227 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดี คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จ
228 2020-01-13 18:25:38 PAT-228 นาย คณพศ กาลเนาวกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำเร็จ
229 2020-01-13 18:30:17 PAT-229 นาย ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑืตศึกษา สำเร็จ